Program 2018

Torek, 16. maj – OSREDNJA TEMA: VLOGA IN POMEN OBČIN

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–10.00
Otvoritev kongresa
Leo Kremžar, predsednik programskega sveta

Pozdravni nagovor
Peter Misja, župan občine Podčetrtek

Uvodni nagovori
Bojan Kontič, predsednik Skupnosti občin Slovenije
Matej Arčon, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo

10.00–11.00
Pogovor s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Zakaj so občine ključne? O pomenu lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji
doc. dr. Vesna V. Godina, Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta

Lokalno politično vodenje: slovenski župani kot nosilci sprememb in gonilo razvoja
doc. dr. Simona Kukovič, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Strateški in krizni menedžment občin: učinkovito preprečevanje in upravljanje kriznih situacij
dr. Damjana Pondelek, Urednica, d. o. o.

13.00–15.00
Kosilo

15.00–17.00
POGOVOR NA TEMO: ŽUPANI MED TNALOM IN NAKOVALOM – KAKO URAVNOTEŽITI ZAHTEVE DRŽAVE IN PRIČAKOVANJA OBČANOV?
Pogovor vodijo: Bojan Kontič, Matej Arčon, Leo Kremžar

19.30
Slavnostna večerja

 

Sreda, 17. maj – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.30–9.00
Registracija udeležencev


A) KJE SO MEJE NADZORA NAD LOKALNO SAMOUPRAVO

Moderator: dr. Miloš Senčur, sekretar Združenja mestnih občin Slovenije in predavatelj na Fakulteti za državne in evropske študije

Miloš Snečur portret

Naslov tematskega sklopa je zgovoren sam po sebi. Po določbah Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) je namreč bistvo lokalne samouprave v samostojnosti lokalnih oblasti pri upravljanju tistega dela javnih zadev, ki koristijo lokalnemu prebivalstvu. To pomeni, da so občine odgovorne tako za pravno urejanje občinskih nalog kakor tudi za njihovo izvajanje. Oboje pa terja ustrezen državni nadzor in tudi varstvo lokalne samouprave.

Po Ustavi RS so državni organi tisti, ki nadzirajo zakonitost delovanja lokalne samouprave. Pri tem pa tako teorija kot praksa (iz)postavljata številna vprašanja, kot npr., ali zakonska ureditev nadzora ustreza ustavnopravnemu okviru, ali je nadzor pomanjkljiv ali morda čezmeren (npr. na področju ravnanja s stvarnim premoženjem), ali ga država sploh izvaja, kako intenziven in učinkovit je, ali se nadzor razlikuje od področja do področja, ali poteka po vnaprej predpisanih postopkih, kakšna so v tem okviru razmerja med občinskimi organi, kakšno vlogo igra politika, ali je celoten sistem nadzora treba dograditi, ali naj bo centraliziran, kako kakovostna je strokovna pomoč državne uprave občinam in podobno. In seveda, kakšne mehanizme ima na voljo lokalna samouprava za zaščito svoje avtonomije.

Odgovore na ta in druga aktualna vprašanja bomo iskali z našimi gosti in udeleženci posveta. Župane, direktorje občinskih uprav, predstavnike občinskih pravnih služb, strokovnih služb za delo občinskega sveta in druge občinske javne uslužbence vabimo k aktivni udeležbi. Prepričani smo, da bo naš skupni razmislek pripeljal tudi do kakšne dobre rešitve za razvoj lokalne samouprave.

9.00–11.00
Pravno varstvo občin
doc. dr. Iztok Rakar, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo

Vključujoča in varna lokalna skupnost
mag. Bečir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe

Nadzor nad izvajanjem lokalnih nalog – pogled župana
Darko Fras, Občina Sveta Trojica

»Zakonodajna sled« na lokalni ravni
zasl. prof. dr. Albin Igličar, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta

Nezdružljivost funkcij na lokalni ravni
dr. Jure Škrbec, Komisija za preprečevanje korupcije

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Nadzor nad zakonitostjo občinskih aktov
dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo

Nadzor nad občinami – druga plat medalje
dr. Miloš Senčur, Združenje mestnih občin Slovenije

OKROGLA MIZA: LOKALNA SAMOUPRAVA KOT OBLAST ALI LE PODALJŠANA ROKA DRŽAVE?

Sponzor tematskega sklopa

skupina hse dravske elektrarne logotip


B) UČINKOVITO UPRAVLJANJE OBČINSKIH FINANC

Moderatorka: dr. Vilma Milunovič, vodja Urada za finance in računovodstvo v Mestni občini Koper in predsednica komisije Skupnosti občin Slovenije za proračun in javne finance

Vilma Milunovič portret

V finančnem tematskem sklopu bomo spregovorili o učinkovitem upravljanju občinskih financ, finančni (ne)samostojnosti slovenskih občin ter predstavili evropsko kohezijsko politiko in možnosti financiranja infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin.

Čeprav Ustava RS zagotavlja občinam pravico do lastnih virov, nam mednarodne primerjave pokažejo, da imajo slovenske občine zelo nizko finančno avtonomijo. Zato bo treba v prihodnje reševanju teh vprašanj posvetiti še veliko pozornosti. Še posebej budno bo treba spremljati uvajanje davka na nepremičnine, da nova ureditev ne bo ogrozila avtonomije občin pri določanju tega davka in jim odvzela priliva iz tega naslova. V času, ko je država v primežu javnofinančne konsolidacije in omejevanja javne porabe, je toliko težje utirati pot sistemu, ki dolgoročno podpira finančno avtonomijo lokalne samouprave, z ustreznejšo porazdelitvijo virov med državo in lokalnimi skupnostmi glede razmejitve pristojnosti. Zato je zelo pomembno, da se dograjevanje sistema financiranja občin rešuje v dialogu med državo in občinami.

Drugo pomembno vprašanje, ki ga bomo izpostavili v tematskem sklopu, je, kako ob pomanjkanju virov za tekoče delovanje financirati razvoj in naložbe. Zavedati se moramo, da se nepovratna kohezijska sredstva s to finančno perspektivo poslavljajo, zato se odpira vprašanje, kako nadomestiti ta sredstva oziroma kako bodo občine v naslednjih letih ob obsežnih potrebah po vlaganjih v družbeno in gospodarsko infrastrukturo financirale investicije.

Z našimi gosti bomo poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, kako lahko občina učinkovito upravlja svoje premoženje, tako tisto, ki ga organizira za zagotavljanje javnih služb, kot tisto, ki ga lahko angažira za pridobivanje dodatnih lastnih virov financiranja z dodatnim donosom dohodkov od premoženja ali krepitvijo davčne baze za zajemanje lastnih virov.

Pri tem ne bomo mogli mimo vprašanja, zakaj občina ne bi smela vlagati v kapitalske naložbe, če s tem uresničuje lokalne interese in ji to omogoča pozitivna zakonodaja. Konec koncev je legitimni javni interes tudi to, da občina zagotavlja dodatne lastne vire in krepi svojo finančno zmogljivost.

9.00–11.00
Javne finance in okvir financiranja občin
mag. Mateja Vraničar Erman, Ministrstvo za finance

Financiranje občin – pogled skozi čas
Slavko Tekavčič

Ekonomski vidiki organizacije in izvajanja javnih služb na lokalni ravni
izr. prof. dr. Primož Pevcin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo

Finančna (ne)samostojnost občin
dr. Vilma Milunovič, Mestna občina Koper

Financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin
Saša Podpeskar, SID banka

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Evropska kohezijska politika v Sloveniji
mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Koga motijo občine v kohezijski politiki?
Uroš Brežan, Občina Tolmin

OKROGLA MIZA: IZZIVI UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA OBČINSKIH FINANC

Sponzor tematskega sklopa

sid banka logotip


C) RAZVOJNI POLOŽAJ SLOVENSKIH OBČIN

Moderator: Leo Kremžar, dolgoletni župan Občine Miklavž na Dravskem polju in odličen poznavalec lokalne problematike

portret leo kremžar

Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamičen razvoj, ki povečujejo zahteve po večjem javnem standardu in oblikujejo nove potrebe lokalnih sredin. Na drugi strani pa se gospodarska in politična negotovost vse bolj odražata v krizi državne blaginje. Ob omejenih občinskih proračunih se na lokalno raven prenašajo nove naloge in pristojnosti, ki spreminjajo vlogo občin. Vsak dan se srečujemo z nerešljivimi problemi, novimi nalogami, zahtevami države in potrebami občanov. Sistem poka po šivih, potrebe ljudi so objektivno zahtevnejše, razumevanje državnih oblasti pa vsak dan manjše. Tudi narava nam ne prizanaša. Dolga leta je tolerirala naše napake, globalno segrevanje, vremenske katastrofe, ki so že in se nam še napovedujejo, postavljajo občine pred nove izzive.

V tematskem sklopu bomo izpostaviti naraščajočo kompleksnost in dinamiko spreminjanja okolja, ki postavlja pod vprašaj obvladljivost procesov razvoja tako na evropski, državni kot tudi lokalni ravni. Institucionalni nosilci razvoja morajo pravočasno prepoznati in obvladovati ekonomske, družbene in okoljske spremembe in s tem zagotoviti ustrezno razvojno sposobnost. Z našimi sogovorniki bomo osvetlili, kakšen strateški okvir in usmeritev ima Evropska unija in kakšnega Slovenija, ali upošteva vse ključne spremembe dejavnikov okolja in razvoja, ali postavlja ustrezen in usklajen strateški in prostorski razvojni okvir za občine. Predstavili bomo razvojne možnosti slovenskih občin in kritično opredelili stanje v prostorskem načrtovanju ter pregledali trenutno zakonodajo.

Vendar ne bomo ostali le pri načelnih problemih. Še posebej bomo izpostavili prostorsko načrtovanje v občinah in predstavili nekatere probleme, ki se dogajajo v prostoru, ter soočili poglede z novim zakonom o urejanju prostora. Predstavili bomo tudi konkreten sodobni pristop celovite oskrbe za trajnostni razvoj občin in na okrogli mizi z gosti razpravljali, s kakšnimi razvojnimi problemi se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Prepričani smo, da bodo soočenje problemov, predstavitev rešitev in primeri dobrih praks vsem udeležencem tematskega sklopa prinesli nova spoznanja, ki jih boste lahko koristno prenesli v svojo lokalno sredino.

9.00–11.00
Tuje in domače investicije z zornega kota pripravljenosti občin za sodelovanje
Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Evropski pogled na trajnostni razvoj slovenski občin
dr. Igor Šoltes, Evropski parlament

Evropska kohezijska politika in razvojne priložnosti lokalnih skupnosti
mag. Bojan Suvorov, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Celovite rešitve za trajnostni razvoj občin
mag. Jože Torkar, Petrol, d. d.

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Strateške usmeritve prostorskega in urbanega razvoja na nacionalni in lokalni ravni
Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor

Prostorsko načrtovanje v Sloveniji – ali je urbanizem mrtev?
dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

OKROGLA MIZA: RAZVOJNI IZZIVI SLOVENSKIH OBČIN – SMO PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST?

Sponzor tematskega sklopa

imp d.d. logotip