Organizatorji kongresa

ORGANIZATORJI 4. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

 

logotip skupnost občin slovenije

 

 

 

Skupnost občin Slovenije je največja in najstarejša reprezentativna skupnost občin v Sloveniji z več kot 20-letnim delovanjem in 175 občinami članicami iz vse Slovenije. Sodeluje pri oblikovanju zakonodajnih rešitev in razvojnih usmeritev doma in v tujini, ki pomembno vplivajo na delovanje lokalnih skupnosti ter kakovost življenja občank in občanov. Ne nazadnje združuje mrežo ljudi, strokovnjakov in občin, kjer lahko občinski funkcionarji in zaposleni pridobijo pomembno znanje, izmenjajo izkušnje, preverijo svoje ideje ali z dialogom z drugimi v tej mreži uspešno oblikujejo dobre rešitve za občine in občane.

 

logo združenja občin slovenije

 

 

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je krovno združenje za srednje velike in manjše občine in deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin. Interese slovenskih občin zastopa na državni in mednarodni ravni. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov, ki posegajo v delovanje lokalne samouprave. ZOS se v skladu z veljavnimi predpisi in akti združenja povezuje in aktivno sodeluje z drugimi skupnostmi, zvezami ali združenji, s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami ter z ustanovami v okviru države in zunaj njenih meja, da zagotovi kakovostne, ažurne in kontinuirane storitve članicam ZOS-a.

Poleg natančno določenih nalog in zastavljenih ciljev si ZOS prizadeva za krepitev lokalne samouprave v Sloveniji in za dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi. Zavzema se za javno upravo blizu ljudem oz. državljanom prijazno javno upravo, za uravnotežen in trajen razvoj občin in regij, ohranjanje podeželja, prenovo industrijskih in urbanih središč, tesnejše sodelovanje lokalnih skupnosti z domačimi in tujimi gospodarskimi subjekti in povečanje kakovosti življenja tako na podeželju kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih.  Prav tako pa se ZOS intenzivno zavzema za decentralizacijo javne uprave in uvedbo vmesne upravne stopnje med državo in občinami.

zdruzenje mestnih obcin slovenije logotip

Združenje mestnih občin Slovenije je reprezentativno združenje vseh enajstih mestnih občin, katerih osrednji namen združevanja so njihovi posebni interesi, ki izhajajo iz 141. člena Ustave RS. V mestnih občinah živi več kot 700.000 prebivalcev Slovenije. Združenje je ustanovljeno zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja interesov mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini. Združenje mestnih občin Slovenije ima posebej pomembno vlogo na področju kohezijske politike, saj skupaj z določenimi ministrstvi opravlja naloge posredniškega organa v postopkih za izvedbo mehanizma celostnih teritorialnih naložb, v okviru katerega mestne občine črpajo evropska sredstva za urbani razvoj.

Inštitut za javne službe zagotavlja celovite rešitve za učinkovito izvajanje javnih služb. Povezuje priznane strokovnjake pravne, ekonomske, organizacijske in tehnične stroke, ki izvajalcem javnih služb in lokalnim skupnostim na enem mestu nudijo interdisciplinarno povezane rešitve za pravno ustrezno in ekonomsko učinkovito izvajanje kakovostnih javnih storitev. Dejavnost Inštituta za javne službe je usmerjena predvsem v: strokovno izobraževanje izvajalcev javnih služb in občin na področju operativnega zagotavljanja javnih storitev, formalnopravno ureditev javnih služb, davčno svetovanje ter strokovno podporo pri oblikovanju in določanju upravičenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

 

PROGRAMSKI SVET 4. KONGRESA SLOVENSKIH OBČIN

Predsednik
Leo Kremžar

Člani
Peter Misja
Tadej Beočanin
Marko Funkl
Uroš Brežan
Jasmina Vidmar
Mateja Eržen
dr. Miloš Senčur
mag. Stanka Cerkvenik