Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

2. KONGRES SLOVENSKIH OBČIN
2.–3. oktober 2018

Rimske Toplice – Kongresni center Rimske terme

2. kongres slovenskih občin je vstopil v razgibano jesensko obdobje in ponudil izjemno priložnost za srečanje in pogovor z novim predsednikom vlade Marjanom Šarcem prvi dan ter drugi dan sklepno s predsednikom republike Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa.

Dogodek, ki je potekal v soorganizaciji vseh treh interesnih združenj občin – Skupnosti občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije, je omogočil predstavitev ključnih problemov občin ter izmenjavo pogledov in stališč v moderiranem pogovoru s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in ministrom za javno upravo Rudijem Medvedom.

Zavedamo se, da so odgovor na izzive sodobnega časa lahko le znanje, odziven prenos teorije v prakso, sodobni pristopi ter odprt dialog in sodelovanje vseh deležnikov. To so bili tudi ključni poudarki strokovnega dela kongresa, ki je ponudil vrsto tematsko aktualnih prispevkov. Take, ki širijo naša obzorja, kot tudi povsem praktične primere dobrih praks, ki se nanašajo na vprašanja, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Prepričani smo, da bodo predstavljene rešitve vsem udeležencem prinesle nova spoznanja, ki jih boste lahko izkoristili v lokalni sredini.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem predavateljem za pripravo in predstavitev strokovno zanimivih prispevkov. Zahvaljujem se tudi gostom okrogle mize, ki so z nami delili znanje, izkušnje in kritične poglede na regionalni razvoj.

Organizacija kongresa zahteva odgovorno in požrtvovalno delo, zato se zahvaljujem članom programskega sveta za izbrano programsko vsebino in odlično organizacijo kongresa. Številne možnosti za druženje, pogovore in dogovore med udeleženci so dale dogodku posebno vrednost, ki jo velja negovati.

Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili kongresa ter z nami razmišljali. Naj povzamem besede predsednika republike Boruta Pahorja v sklepnem delu kongresa, da je delo županij in županov nenadomestljivo, ne le, ko gre za stvarni razvoj in napredek njihovega okolja, temveč predvsem zato, ker so župani tisti, ki ljudi povezujejo v skupnost.

V Rimskih termah, kraju s tisočletno zgodovino in izzivi za sodobno prihodnost, smo spoznali, da nas kongres povezuje tudi širše in omogoča, da skupaj kritično razmišljamo in iščemo nove poti. Številni odzivi in medijske objave potrjujejo pomembnost in nujnost tovrstnih srečanj. V rimskem duhu kraja letošnjega kongresa zaključujem z mislijo na naslednji kongres. Absens, carens  – tisti, ki ga ne bo, bo prikrajšan.

 

Programski svet

2. kongresa slovenskih občin

NAGOVOR PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA SVETA

portret leo kremžar

Spoštovani!

Po prvem kongresu slovenskih občin smo zapisali:  »Nedvomno sta odločitev in odgovornost za spremembe na strani občin, zato tudi ideja o srečanju vseh slovenskih občin, prvemu tovrstnemu dogodku in izjemni priložnosti, da z različnih zornih kotov osvetlimo vlogo in položaj slovenskih občin; da skupaj ocenimo sedanjost, premislimo o prihodnosti in poiščemo nove poti. Tudi če pozabimo na prihodnje leto in bližajoče se volitve, nikakor ne smemo pozabiti na občanke in občane, zaradi katerih smo, pa naj to zveni še tako demagoško. Vsi izhajamo iz občin, v njih živimo, delamo, imamo otroke in vnuke v vrtcu ali šoli, starše v domovih za starejše, uporabljamo lokalne ceste, vodovode, čistilne naprave, tržnice, obiskujemo kulturne prireditve in institucije. Zato nikomur, prav nikomur ne more in ne sme biti vseeno, kako se razvija naša lokalna samouprava.

Kongres slovenskih občin ni bil le prvi tovrstni dogodek, temveč tudi programsko prvovrsten. Znotraj izčrpnega dvodnevnega programa smo slišali veliko novega, sodelovali v pogovorih, nastopali kot predavatelji in udeleženci okroglih miz. Prepričani smo, da bodo predstavljeni pogledi, kritična razmišljanja in primeri dobrih praks vsem udeležencem prinesli nova spoznanja, ki jih boste lahko izkoristili v lokalni sredini. In verjamemo, da bo naš skupni razmislek pripeljal tudi do kakšne dobre rešitve za razvoj lokalne samouprave.«

In zato smo se v programskem svetu dogovorili, da bomo delo nadaljevali. Življenje gre svojo pot. Tudi v občinah in državi. Rečeno, storjeno. Pred nami je drugi kongres; problemi približno enaki, mogoče še večji. Iščemo rešitve, spremembe, izboljšave. Sami sebi bomo ponovno postavili ogledalo. Kakšna bo podoba? Lepša, grša, enaka? Tudi drugim, predvsem državi. Ali so že dojeli, da je lokalna samouprava temelj političnega sistema, da vsi prebivalci Slovenije živimo in uresničujemo svoje temeljne potrebe v občinah, da to ni neki sistem zunaj sistema? Mar bodo sploh kdaj to razumeli? Politiki vseh barv. Zato jim bomo to povedali na drugem kongresu v začetku oktobra. Vsi, županje in župani, zaposleni v upravah, univerzitetni profesorji, razmišljujoči  ljudje. Veseli bomo, če se nam boste pridružili vsi, ki vam je mar, kako bomo živeli v prihodnje, kakšno državo, Evropo in svet bomo pustili zanamcem, našim otrokom, vnukom, vsem prihajajočim generacijam. Naše delo je veliko, ogromno, odgovorno. Se tega zavedamo? Zmoremo? Hočemo? Znamo?

Leo Kremžar

predsednik programskega sveta

2. kongresa slovenskih občin

NAGOVOR PREDSEDNIKA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

portret Branko Ledinek

Spoštovani!

Po lanskem uspešno izvedenem 1. kongresu slovenskih občin je bila izražena potreba, da se letno organizira dogodek, ki je v svoji srčiki namenjen predstavnikom lokalne samouprave. Nudil naj bi možnost izmenjave stališč o in do lokalne samouprave, njenem razvoju in potrebah. Tako je naslednji pred nami že oktobra, ko bomo skupaj obravnavali tiste tematike, ki smo jim v Skupnosti občin Slovenije močno zavezani.

Glede na sklepe 1. kongresa slovenskih občin bomo del programa 2. kongresa slovenskih občin namenili regionalizaciji, nujnosti vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave s potrebno avtonomijo v pristojnostih in finančnih sredstvih za oblikovanje in vodenje regionalnega razvoja ter sistemskim pogojem, ki morajo biti izpolnjeni za aktivno vodenje enakomernega regionalnega razvoja.

Današnji čas zaznamujejo hitre tehnološke spremembe in dinamični razvoj, ki zahtevajo višji standard javnih storitev in oblikujejo nove potrebe občank, občanov in gospodarstva. Tako se bomo na kongresu posvetili tudi digitalizaciji, prečesali bomo pomen sodelovanja in regijskega povezovanja občin na področju digitalne prenove, odkrivali bomo priložnosti za digitalno reševanje izzivov lokalnih skupnosti ter razmislili o povezovanju različnih sektorjev in vzpostavitvi dolgoročnih razvojnih partnerstev.

Takšna partnerstva so pomembna zlasti na področju turizma, ki mu bo na kongresu zaradi njegovega posebnega mesta med lokalnim gospodarskim razvojem in potrebami lokalnega prebivalstva posvečen samostojen programski sklop. Prav občine smo tiste, ki ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem različni deležniki v turizmu želijo sodelovati, se povežejo, izobražujejo, pridobivajo nova znanja in veščine, da lahko izkoristijo napredne tehnologije in pametno infrastrukturo. Le tako se lahko ustvarjajo vedno boljša turistična doživetja za vsakega posameznika, s pozitivnimi učinki tako na lokalno gospodarstvo kot na življenje občank in občanov.

2. kongres slovenskih občin bo torej ponudil možnost in priložnost, da se v tem pomembnem obdobju, ko se na novo oblikujejo razmerja na državnem nivoju in smo v pričakovanju lokalnih volitev, srečamo in skupaj zastavimo prihodnje smeri razvoja lokalnih skupnosti. Drage županje, dragi župani, direktorji in zaposleni v občinskih upravah, se vidimo na 2. kongresu slovenskih občin!

Branko Ledinek
predsednik
Skupnosti občin Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE

portret Robert Smrdelj

Spoštovani!

Na Združenju občin Slovenije svoje delo razumemo kot poslanstvo in skrb za  zagotavljanje pogojev delovanja lokalne samouprave, ki naj nudi kvalitetne pogoje za življenje občanov. Pravzaprav imajo naše občine ambicijo ustvarjati pogoje tudi za aktivni razvoj v zelo različnih smereh in vsebinah. Lokalna samouprava oz. občine želijo biti več kot le birokratski servis za zakonsko predpisane naloge, v kar nas država rada prevečkrat uokvirja. V občinah prepogosto čutimo, da nas z državne ravni gledajo kot na nekakšen strošek in ne razumejo lokalnega razvojnega potenciala, ki čaka na priložnost. Podoben pogled je velikokrat slišati glede pokrajin. Celo v nedavno sprejeti vladni strategiji o razvoju lokalne samouprave je bila spuščena tema pokrajin, pa čeprav ustavni sistem naše države sloni na dvo-nivojski lokalni samoupravi. Pomemben del naše državne politike pač ne razume pomena decentralizacije in njenega prispevka k izkoristku razvojnih možnosti in stabilnosti delovanja države.

Podobno težavo imamo tudi s programiranjem kohezije – tako obstoječe finančne perspektive in bojim se, da bo podobno tudi z novo. Problem je namreč ta, da je presek prednostnih nalog po operativnih programih in občinskih prednosti skoraj prazna množica, kar je nerazumno in popolnoma neracionalno! Zelo težko se je tudi izogniti trenutni sliki, ko smo občine kljub 5-% gospodarski rasti priča finančni aroganci, kjer se s povprečnino niti zakonskih stroškov ne pokrije in se najšibkejše slovenske občine skoraj sili v čezmerno zadolževanje.

Preostane nam, da smo optimisti, da tudi z dogodkom, kot je Kongres slovenskih občin, opozorimo na anomalije in pokažemo na potenciale ter verjamemo, da bo imela nova slovenska vlada nekoliko več posluha za razumne argumente.

 

Robert Smrdelj
predsednik
Združenja občin Slovenije

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZDRUŽENJA MESTNIH OBČIN SLOVENIJE

matej arčon portret

Spoštovani!

Drugi kongres slovenskih občin bo poseben vsaj iz dveh razlogov. Prvič zato, ker bodo pri njegovi organizaciji sodelovala vsa tri reprezentativna združenja občin, drugič pa zaradi iztekajočega se mandata županov, izvoljenih na zadnjih lokalnih volitvah. Kongres bo tako po eni strani pomenil pregled dosežkov na področju dograjevanja in krepitve lokalne samouprave kot oblike vertikalne delitve oblasti, po drugi strani pa bo nudil priložnost za snovanje novih idej, temelječih na že uveljavljenih dobrih praksah delovanja občin in mestnih občin. Temu bodo namenjene tudi vsebine kongresa, saj bo poudarek tako na vprašanjih regionalnega značaja kot na prihodnjih izzivih s področja javnih služb, turizma, digitalizacije ter nasploh prizadevanjih za vzpostavljanje občin in mestnih občin prihodnosti.

Kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) z zadovoljstvom ugotavljam, da so ZMOS in mestne občine v zadnjih štirih letih opravili večino načrtovanih nalog.

Z vidika mestnih občin kot posebne ustavne kategorije je v tem obdobju prav gotovo najpomembnejše njihovo sodelovanje pri izvajanju mehanizma celostnih teritorialnih naložb v okviru evropske kohezijske politike. Mestne občine so morale v zvezi s tem sprejeti trajnostne urbane strategije, s katerimi so bile na participatoren način ugotovljene potrebe in določeni ukrepi za razvoj mest in primestnih območij. Ukrepi so usmerjeni v izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in podobno. Mestne občine tako skrbijo za uresničevanje javnih koristi, ki zadevajo širši krog ljudi. V teh procesih sta v ospredju kompleksna obravnava prostora in poseben občutek za poseg v obstoječe, vsekakor živo stanje, posledice pa so širše družbene, kajti gre za spreminjanje identitete ljudi in prostora. Mestne občine so na ta način nosilke družbeno odgovornega investiranja, ki ima ekonomsko, okoljsko in družbeno razsežnost.

ZMOS pa je skupaj s pristojnimi ministrstvi uspešno vstopil v vlogo posredniškega organa za izbor operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb, obenem pa je večletna prizadevanja za pripoznavo ustavne vloge in položaja mestnih občin tudi v praksi kronal s pridobitvijo statusa reprezentativnega združenja. S tem je ZMOS postal pomemben aktivator različnih družbenih procesov pravne, finančne, razvojne in podobne narave.

Zaupanje v pravni sistem je v Sloveniji med najnižjimi, to pa močno vpliva na druge družbene podsisteme, tudi na lokalno samoupravo. Zato si kot predsednik ZMOS-a in župan ene od slovenskih mestnih občin želim, da bo drugi kongres dal pomemben prispevek k zavedanju, da je spoštovanje Ustave Republike Slovenije in s tem lokalne samouprave kot enega od temeljev državne ureditve predpogoj za uspešno upravljanje družbenih procesov v prihodnje.

 

Matej Arčon
predsednik
Združenja mestnih občin Slovenije

logo združenja občin slovenije